Dating module xoops

Posted by / 27-Jan-2021 06:28

This is ideal if you don't want to have your settings overwritten by other users of this website.Just use the following form and receive a link to your free custom instance within seconds: Xoops CMS is a free open source content management system written in PHP that uses Object Oriented programming and a My SQL database to store the information.- zmiana ' na " - wyjustowanie tekstu dodanie zapomnianego pliku Przyjete konwencje tlumaczenia Xoops Gallery - nazwa wlasna bez tlumaczenia subalbum - podalbum picture, image - obrazek orphan - osierocony, niespojny upload - dodanie cache - schowek ??? Update of /cvsroot/xoops/modules/plxoops/xoops20/html/modules/xoopsgallery/language/polish In directory sc8-pr-cvs1.sourceforge.net:/tmp/cvs-serv14575/xoops20/html/modules/xoopsgallery/language/polish Added Files: Log Message: nowa wersja dostosowana do xoops22 --- NEW FILE: --- (This appears to be a binary file; contents omitted.) --- NEW FILE: --- IN UTIL ITEMCAPTUREDATE : "); define("_XG_COULDNOTOPEN_LOCK_FILE" , "Nie mo¿na otworzyæ pliku lock "); define("_XG_COULDNOT_ACQUIRE_LOCK" , "Nie znaleziono pliku lock "); define("_XG_DO_YOU_DELETE_ALBUM" , "Czy na pewno usun±æ ten album?- zmiana ' na " - wyjustowanie tekstu dodanie zapomnianego pliku Przyjete konwencje tlumaczenia Xoops Gallery - nazwa wlasna bez tlumaczenia subalbum - podalbum picture, image - obrazek orphan - osierocony, niespojny upload - dodanie cache - schowek ???

You can request a own demo instance with a lifetime of 24 hours.Your users can initiate voice, video and text chat from anywhere, anytime.All features of Comet Chat including private chat, groups, games, real-time language translation and more will work effortlessly in your Xoops site."); define("_XG_CHANGEUSPRE" , "Zmieñ dane u¿ytkownika"); define("_XG_YOUCANCHINFO" , "Tu mo¿esz zmieniæ dane u¿ytkownika."); define("_XG_IFYOUWANTSDC" , "Je¶li chcesz zmieniæ has³o musisz podac stare i dwukrotnie wprowadziæ nowe."); define("_XG_YOUCHASDASFD" , "Mo¿esz zmieniæ nazwê u¿ytkownika na dowoln± kombinacjê liter i cyfr."); define("_XG_PROGRESS" , "Postêp:"); define("_XG_UPGRADEALB" , "Aktualizuj albumy"); define("_XG_OLDERVERSION" , "Nastêpuj±ce albumy zosta³y utworzone w straszej wersji oprogramowania i mog± nie byæ wy¶wietlane prawid³owo."); define("_XG_NOTAPROBLEM" , "Ale to nie problem!"); define("_XG_WECANUPDATE" , "Mo¿na je skonwertowaæ. To mo¿e chwilê potrwaæ je¶li albumy zawieraj± du¿o materia³u. ilo¶ci komentarzy"); define("_XG_SORTBYRANDOMS" , "losowo"); define("_XG_SORTASCE" , "rosn±co"); define("_XG_SORTDESC" , "malej±co"); define("_XG_GOSORT" , "Sortuj"); define("_XG_SLIDESHOWFOR" , "Pokaz slajdów dla albumu :"); define("_XG_SLIDESTOPPED" , "Pokaz zosta³ zatrzymany, kliknij [play] by wznowiæ pokaz."); define("_XG_SLIDESRUNNIN" , "Trwa pokaz slajdów..."); define("_XG_LODINGIMAGE" , "£adowanie obrazu..."); define("_XG_PLEAEWAIT" , "Proszê czekaæ..."); define("_XG_SLIDESHOW_LOW_TECH" , "Pokaz slajdów [niska jako¶æ]"); define("_XG_PLAY" , "Play"); define("_XG_STOP" , "Stop"); define("_XG_NORMAL_SIZE" , "Normalny rozmiar"); define("_XG_REVERSE_DIRECTION" , "Kolejno¶æ odwrotna"); define("_XG_FORWARD_DIRECTION" , "Do przodu"); define("_XG_DELAY" , "Opó¼nienie"); define("_XG_SECOND" , "Sekund"); define("_XG_TRANSITION" , "Przekszta³cenie"); define("_XG_LOOP" , "Pêtla"); define("_XG_NO_PHOTO_IN_SLIDESHOW" , "W tym albumie nie ma obrazków."); define("_XG_BACK_TO_ALBUM" , "Powrót do albumu"); define("_XG_SLIDESHOW_BLEND" , "mieszanie"); define("_XG_SLIDESHOW_BLINDS" , "¶ciemnianie"); define("_XG_SLIDESHOW_CHECKERBOARD" , "szachownica"); define("_XG_SLIDESHOW_DIAGONAL" , "uko¶nie"); define("_XG_SLIDESHOW_DOORS" , "drzwi"); define("_XG_SLIDESHOW_GRADIENT" , "wzorek"); define("_XG_SLIDESHOW_IRIS" , "irys"); define("_XG_SLIDESHOW_PINWHEEL" , "poszarpane ko³o"); define("_XG_SLIDESHOW_PIXELATE" , "pikselizacja"); define("_XG_SLIDESHOW_RADIAL" , "owalnie"); define("_XG_SLIDESHOW_RAIN" , "deszcz"); define("_XG_SLIDESHOW_SLIDE" , "przesuniêcie"); define("_XG_SLIDESHOW_SNOW" , "¶nieg"); define("_XP_SLIDESHOW_SPIRAL" , "spirala"); define("_XG_SLIDESHOW_STRETCH" , "rozci±ganie"); define("_XG_SLIDESHOW_RANDOM" , "losowy efekt"); define("_XG_MESSAGE_NOT_WORKING" , "Nie dzia³a?

dating module xoops-12dating module xoops-36dating module xoops-43

Nasz Galeria ma eksperymetalnie zaimplementowane wsparcie dla tej funkcji.."); define("_XG_PUBLISHXP4" , "Jest do¶æ ³atwa do skonfigurowania."); define("_XG_PUBLISHXP5" , "Krok 1"); define("_XG_PUBLISHXP6" , "Pobierz"); define("_XG_PUBLISHXP7" , "Plik konfiguracyjny dla XP"); define("_XG_PUBLISHXP8" , "Zapisz plik na swoim komputerze i zmieñ nazwê na install_"); define("_XG_PUBLISHXP9" , "Je¶li system zapyta czy zmieniæ plik odpowiedz "tak"."); define("_XG_PUBLISHX10" , "Kliknij prawym przyciskiem na pliku, ¿eby wywo³aæ menu."); define("_XG_PUBLISHX11" , "Wybierz Scal/Merge z górnej czê¶ci menu."); define("_XG_PUBLISHX12" , "Zostaniesz zapytany czy importowaæ te dane do rejestru."); define("_XG_PUBLISHX13" , "Kliknij "ok"."); define("_XG_PUBLISHX14" , "Pojawi siê informacja, ¿e dane zosta³y zaimportowane pomy¶lnie."); define("_XG_PUBLISHX15" , "Kliknij ponownie "ok"."); define("_XG_PUBLISHX16" , "Krok 2"); define("_XG_PUBLISHX17" , "Otwórz eksplorera windows i przejd¼ do katalogu z obrazkami."); define("_XG_PUBLISHX18" , "Zaznacz folder lub obrazki, po lewo powinno byæ polecenie " Publikuj te pliki w internecie..." "); define("_XG_PUBLISHX19" , "Kliknij na to polecenie, po przeniesieniu siê do folderu Xoops Gallery na serwerze i wybierz album."); define("_XG_PUBLISHX20" , "Wróæ do dodaj obrazki"); define("_XG_PUBL01" , "Publikuj swoje obrazki i filmy do"); define("_XG_PUBL02" , "Zaloguj do"); define("_XG_PUBL03" , "Nazwa i has³o s± nieprawid³owe."); define("_XG_PUBL04" , "Wprowad¼ poprawne dane"); define("_XG_PUBL05" , "SUKCES"); define("_XG_PUBL06" , "Logowanie nieprawid³owe"); define("_XG_PUBL07" , "Nazwa u¿ytkownika:"); define("_XG_PUBL08" , "Has³o:"); define("_XG_PUBL09" , "Zalogowany do"); define("_XG_PUBL10" , "Je¶li nie jeste¶ "); define("_XG_PUBL11" , " proszê kliknij"); define("_XG_PUBL12" , "tutaj"); define("_XG_PUBL13" , "U¿ytkownik nie mo¿e dodawaæ do albumów"); define("_XG_PUBL14" , "Nie wybrano pliku"); define("_XG_PUBL15" , "Zip nie jest obs³ugiwany"); define("_XG_PUBL16" , "Wczytaj obrazki"); define("_XG_PUBL17" , "Wczytaj obrazki do"); define("_XG_MODUSER01" , "Nieprawid³owy u¿ytkownik"); define("_XG_MODUSER02" , "Modyfikuj u¿ytkownika"); define("_XG_MODUSER03" , "Mo¿esz zmieniæ wszystkie dane u¿ytkownika.

One thought on “dating module xoops”